กองบริหารงานบุคคล
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สถิติจำนวนบุคลากร

   ข้อมูลบุคลากร 2562

   ข้อมูลบุคลากร 2563