กองบริหารงานบุคคล
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ข้อมูลบุคลากร 2563

สถิติจำนวนบุคลากร

   ข้อมูลบุคลากร 2562

   ข้อมูลบุคลากร 2563