กองบริหารงานบุคคล
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ข้อมูลบุคลากร 2564

มกราคม 2564

กุมภาพันธ์ 2564

มีนาคม 2564

เมษายน 2564

พฤษภาคม 2564

มิถุนายน 2564

กรกฎาคม 2564

สิงหาคม 2564

 

สถิติจำนวนบุคลากร

   ข้อมูลบุคลากร 2562

   ข้อมูลบุคลากร 2563

   ข้อมูลบุคลากร 2564