กองบริหารงานบุคคล
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 5 พ.ย. 2563

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)

มติ ก.บ.ม. ปีงบประมาณ 2564