กองบริหารงานบุคคล
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

    ติดต่อหน่วยงาน

      กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี  

       มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

       อาคารเรียนและปฏิบัติการ  ชั้น  2

       เลขที่  2  ถนนแจ้งสนิท  

       ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองอุบลราชธานี

       จังหวัดอุบลราชธานี    34000

 045 352 000  ต่อ  5120 - 5126

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

             ติดต่อหน่วยงานภายในกองบริหารงานบุคคล

             งานบริหารทั่วไป

             5125   และ  1153

             งานสรรหาและพัฒนาบุคลากร

             5122   และ   1152

             งานทะเบียนประวัติและสารสนเทศ

             5121 ,  5124  และ  5123

             งานวินัยและนิติการ

              5126 

            045 352 035