ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็น ลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ สังกัดครุศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา ตามรายละเอียดดังนี้  

   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็น ลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา      สังกัดพยาบาลศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา ตามรายละเอียดดังนี้  

   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็น ลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ สังกัดครุศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา ตามรายละเอียดดังนี้  

Down load ใบสมัครงาน