ระกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา  ตามรายละเอียดดังนี้