ระกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็น ลูกจ้างชั่วคราว  (สายสนับสนุน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 2 อัตรา  ตามรายละเอียดดังนี้