ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็น ลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน)  ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร  สังกัดสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา  ตามรายละเอียดดังนี้