ระกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา  ตามรายละเอียดดังนี้