ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2554

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารส่วนงานภายใน 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็นอาจารย์

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากร

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ว่าด้วย ค่าตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่เป็นบุคคลภายนอก  พ.ศ. 2561

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ว่าด้วยการกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2556 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2557

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ว่าด้วย เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2565

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ว่าด้วย การเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565