กองบริหารงานบุคคล
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)

มติ ก.บ.ม. ปีงบประมาณ 2564

มติ ก.บ.ม. ปีงบประมาณ 2565

มติ ก.บ.ม. ปีงบประมาณ 2566