กองบริหารงานบุคคล
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

 

 เอกสารประกอบการบรรยาย ก.พ.ว. พบคณาจารย์ 12 กุมภาพันธ์ 2565

           หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564  บรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์

           ก.พ.ว. พบคณาจารย์  บรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร. ประยุทธ อัครเอกฒาลิน

         

 

 

 


   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครพนักงานสายสนับสนุน เพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการ เป็นระดับชำนาญการ

 "เอกสารสำหรับการยื่นขอประเมินเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น"

1. ฟอร์มบันทึกข้อความขอส่งผลงาน
2. ตัวอย่างปกคู่มือปฏิบัติงานหลัก
3.  ตัวอย่างปกแบบประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
4.  แบบขอรับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
5.  แบบรับรองจริยธรรม จรรยาบรรณ