กองบริหารงานบุคคล
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

  

                                                                  ปรัชญา/วิสัยทัศ/พันธกิจ   
ปรัชญา
คล่องตัวในการทำงาน เน้นความถูกต้องพร้อมให้บริการด้านบริหารงานบุคคล

วิสัยทัศ
กองบริหารงานบุคคล บริหารเด่น เน้นการบริการอย่างมีคุณภาพ ครอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ
1. เป็นจุดเริ่มต้นในการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถตรงตามความต้องการของมหาวิทยาลัยอย่าง
ถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้
2. เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านบุคลากรทั้งหมดในมหาวิทยาลัย และให้บริการด้านบุคลากรอย่างรวดเร็ว
ถูกต้องและเป็นธรรม
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างมีระบบและต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนและพัฒนาภารกิจด้านการบริหารงานบุคคล

วัตถุประสงค์
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (พ.ศ. 2557-2561) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเพื่อใช้เป็นแผนแม่บทในการบริหารจัดการ การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีใน 4 ปีข้างหน้า

กลยุทธ์
1. สร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
2. มุ่งเน้นสร้างความสุจริต และโปร่งใส
3. ให้บริการแบบรวดเร็ว ยืดหยุ่น และเป็นมิตร
4. ปลูกฝังให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีคุณธรรม ศีลธรรมและพัฒนาตนเองตลอดเวลา