กองบริหารงานบุคคล
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

 

นางจันทิมา วงศ์วรรณ

ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

                                                                                                          งานบริหารทั่วไป  

   

 นายวิษณุ  หินผา

                                                        ผู้ปฏิบัติงานบริหาร                                      


  งานพัฒนาระบบงานอัตรากำลังและบุคลากร
           

  

นางสาวจินตนา  พรมพานิชย์

บุคลากร

นางสาวบังอร  ธรรมสาร

บุคลากร


               งานสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

นายเมธีภวัต  สิทธิกุล

บุคลากร

นางสาวนฤษร  พื้นผา

บุคลากร ชำนาญการ

งานกำหนดตำแหน่งวิชาการ

 

 

นางสาวศันศนีย์  สีโสม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวกิตติสุดา ศรีสาร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาววิริศรา คำงาม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

งานวินัยและนิติการ

นางสาวขนิษฐา  บุ้งทอง

นิติกร

นายศิริพงษ์  บั้งทอง

นิติกร

ว่าที่ ร.ต. อธิราช  จันทร์ส่อง

นิติกร