กองบริหารงานบุคคล
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

    ติดต่อหน่วยงาน

      กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี  

       มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

       อาคารเรียนและปฏิบัติการ  ชั้น  2

       เลขที่  2  ถนนแจ้งสนิท  

       ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองอุบลราชธานี

       จังหวัดอุบลราชธานี    34000

 045 352 000  ต่อ  5120 - 5126

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

             ติดต่อหน่วยงานภายในกองบริหารงานบุคคล

             งานบริหารทั่วไป

             5125   และ  1153

             งานสรรหาและพัฒนาบุคลากร

             5122   และ   1152

             งานทะเบียนประวัติและสารสนเทศ

             5121 ,  5124  และ  5123

             งานวินัยและนิติการ

              5126 

            045 352 035

 

 

 

นางจันทิมา วงศ์วรรณ

ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

                                                                                                          งานบริหารทั่วไป  

   

 นายวิษณุ  หินผา

                                                        ผู้ปฏิบัติงานบริหาร                                      


  งานพัฒนาระบบงานอัตรากำลังและบุคลากร
           

  

นางสาวจินตนา  พรมพานิชย์

บุคลากร

นางสาวบังอร  ธรรมสาร

บุคลากร


               งานสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

นายเมธีภวัต  สิทธิกุล

บุคลากร

นางสาวนฤษร  พื้นผา

บุคลากร ชำนาญการ

งานกำหนดตำแหน่งวิชาการ

 

 

นางสาวศันศนีย์  สีโสม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวกิตติสุดา ศรีสาร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาววิริศรา คำงาม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

งานวินัยและนิติการ

นางสาวขนิษฐา  บุ้งทอง

นิติกร

นายศิริพงษ์  บั้งทอง

นิติกร

ว่าที่ ร.ต. อธิราช  จันทร์ส่อง

นิติกร

   ประวัติองค์กร 

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   
    อยู่ภายใต้การบริหารงานของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งได้รับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงการแบ่งส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เดิมกองบริหารงานบุคคล เป็นหน่วยงานหนึ่งในฝ่ายธุรการ สำนักงานอธิการบดี ต่อมาได้แยกออกจาก ฝ่ายธุรการเป็น “ฝ่ายการเจ้าหน้าที่” โดยมีภารกิจหลัก คือ งานสรรหาบรรจุแต่งตั้งศึกษาต่อ งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ งานพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง งานวินัยและนิติการ
      14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” ใช้แทนชื่อ “วิทยาลัยครู” ทั่วประเทศ
      25 มกราคม    2538 ประกาศใช้ “ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2538” สถาบันราชภัฏ ทั่วประเทศจึงเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”
        6 มีนาคม  2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน “ตราพระลัญจกร” คือตราใช้ประทับเอกสารส่วนพระองค์ใช้เป็นตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งสามสิบหกมหาวิทยาลัย รวมทั้งตราสัญลักษณ์ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
      10 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547 ส่งผลให้ “สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี” ได้รับการยกฐานะ และปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัย” ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 เป็นต้นมา

  หลักคุณธรรม เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลสามารถสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน    การบริหารทรัพยากรบุคคลจึงต้องยึดหลักคุณธรรม ดังนี้
                1. การสรรหาและแต่งตั้งในระบบเปิด มีการแข่งขันจากภายในหรือภายนอกระบบราชการ
                2. การบรรจุแต่งตั้งโดยยึดสมรรถนะ ผลงาน และความประพฤติ
                3.การจ้างงานตามผลงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการให้มีความก้าวหน้าในอาชีพตามสมรรถนะ ผลงาน และความประพฤติ มีโอกาสได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามศักยภาพ มีรายได้ที่เหมาะสมตามค่างาน และผลงาน ตลอดจนได้รับการปกป้องจากการใช้อำนาจโดยมิชอบของบังคับบัญชา

                4.การตอบสนองความต้องการของประชาชนและนโยบายของรัฐบาลหัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมและมีความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณในกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลหลัก

  ภารกิจหลัก กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี (Job Description)

                1. ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับบริหารบุคคล
                2. ให้บริการด้านการบริหารงานบุคคลอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเสมอภาค
                3. มีการจัดระบบฐานข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้อง และทันสมัย
                4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างมีระบบและต่อเนื่องตามเป้าหมายและนโยบายของมหาวิทยาลัย
                5. ให้บริการและอำนวยความสะดวกด้านอื่นๆ แก่บุคลากรและหน่วยงาน ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย

      เหตุผลความจำเป็นที่เกิดจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และผลดีของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นจะเห็นได้ว่าหน่วยงานควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างจริงจังไม่ควรคิดว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะเป็นการเสียเวลาหรืองบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ เพราะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละครั้ง บุคลากรจะเกิดความชำนาญในงานที่ทำมากขึ้น การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นประโยชน์ต่อองค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวและนอกจากการให้ความสำคัญแล้วยังจำเป็นต้องมีการส่งเสริมในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอด้วย เพื่อให้องค์กรและบุคลากรมีความพร้อมในการับมือกับความเปลี่ยนแปลงด้วย