กองบริหารงานบุคคล
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 5 พ.ย. 2563