กองบริหารงานบุคคล
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

พระราชบัญญัติ

                                 ประกาศเกี่ยวกับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดเงื่อนไขในการจัดทำสัญญาจ้างพนักงาน พ.ศ. 2553  
    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งพนักงาน พ.ศ. 2554  (ยกเลิก)
    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำสัญญาจ้างพนักงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อการต่อ                สัญญาจ้างพนักงาน พ.ศ. 2556  
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การขอใช้วุฒิหรือขอเพิ่มวุฒิ พ.ศ. 2558  
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ พ.ศ. 2558  
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การเปลี่ยนสถานภาพพนักงานราชการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.                  2559  
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งพนักงาน พ.ศ. 2560  
      ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการคิดค่าภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ 

    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำที่รับเข้าใหม่

                         
การกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 

     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เรื่อง  การประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 2554

                                       ประกาศเรื่องค่าจ้าง

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนค่าจ้าง ประจำ               ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง อัตราร้อยละของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา               ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างรายวัน
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง การจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว พ.ศ. 2555
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (ยกเลิก)
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เรื่อง  ปรับอัตราค่าจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ปรับอัตราค่าจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2560
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ปรับอัตราค่าจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ พ.ศ. 2557 (ยกเลิก)
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับอัตราค่าจ้างพนักงานตำแหน่งวิชาการให้ได้รับค่าจ้างตามคุณวุฒิที่ได้รับ              เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น พ.ศ. 2558
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ปรับอัตราค่าจ้างอาจารย์คู่สัญญาและลูกจ้างชั่วคราว
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับอัตราค่าจ้างพนักงานตำแหน่งวิชาการให้ได้รับค่าจ้างตามคุณวุฒิที่ได้รับ             เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการสอน และค่าตอบแทนการดำเนินการในการจัดการศึกษา                            เพื่อปวงชน โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา งบประมาณแผ่นดิน
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา งบประมาณเงินรายได้
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าจ้างผู้เกษียณอายุราชการ งบประมาณเงินรายได้

  ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งวิชาการ อาจารย์คู่สัญญา          พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ และลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2562 (1 ตุลาคม 2561 - 31               มีนาคม 2562)

 

 

                                                                        ประกาศ  ก.พ.อ. 

    ประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  พ.ศ. 2560
    ประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง  มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น  พ.ศ. 2553
    ประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  พ.ศ. 2560
   ประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง  การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว  พ.ศ. 2561

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็นอาจารย์  พ.ศ. 2559
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรง               ตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2554
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานในสถาบัน             อุดมศึกษา พ.ศ. 2554

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรง           
       ตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ว่าด้วย ค่าตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่เป็นบุคคลภายนอก  พ.ศ. 2561
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ว่าด้วยการกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2556 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2557

คำสั่ง