กองบริหารงานบุคคล
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

                                 ประกาศเกี่ยวกับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 


    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดเงื่อนไขในการจัดทำสัญญาจ้างพนักงาน 
    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำสัญญาจ้างพนักงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อการต่อ                สัญญาจ้างพนักงาน พ.ศ. 2556  
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การขอใช้วุฒิหรือขอเพิ่มวุฒิ พ.ศ. 2558  
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ พ.ศ. 2558  
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การเปลี่ยนสถานภาพพนักงานราชการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.                  2559  
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งพนักงาน พ.ศ. 2560  
      ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการคิดค่าภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ 

     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำที่รับเข้าใหม่

    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลาศึกษาต่อของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พ.ศ. 2562

  
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์การอนุมัติเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากร  พ.ศ. 2562

   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เรื่อง  แนวปฏิบัติในการชดใช้ทุนของบุคลากรผู้ได้รับทุนอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากร  พ.ศ. 2562

   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการไปศึกษาดูงาน หรือการไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ  พ.ศ. 2562
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เรื่อง  ยกเลิกการกำหนดมาตรการอยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการและการตรวจเวร
 
    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้นงาน การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง)  และกลุ่มงานลูกจ้างประจำ  พ.ศ. 2558

                          การกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 

     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เรื่อง  การประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 
 
    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 2554

   

 

 

 

                                               ประกาศเรื่องค่าจ้าง
   

   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างรายวัน
   

   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง การจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว พ.ศ. 2555
   

   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ปรับอัตราค่าจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2560
   

   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ปรับอัตราค่าจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ
   

   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ปรับอัตราค่าจ้างอาจารย์คู่สัญญาและลูกจ้างชั่วคราว  (ยกเลิก)

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ปรับอัตราค่าจ้างอาจารย์คู่สัญญาและลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2563   

   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับอัตราค่าจ้างพนักงานตำแหน่งวิชาการให้ได้รับค่าจ้างตามคุณวุฒิที่ได้รับ                  เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
   

   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการสอน และค่าตอบแทนการดำเนินการในการจัดการศึกษา                                เพื่อปวงชน โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
   

   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา งบประมาณแผ่นดิน
   

   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา งบประมาณเงินรายได้
   

   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าจ้างผู้เกษียณอายุราชการ งบประมาณเงินรายได้

 

   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง อัตราร้อยละของการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง พ.ศ. 2561

   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนค่าจ้าง พ.ศ. 2562
 

 

 

                                                                        ประกาศ  ก.พ.อ. 

    ประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  พ.ศ. 2560
   

     ประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง  มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น  พ.ศ. 2553
   

    ประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์           พ.ศ. 2560
     

      ประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง  การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว  พ.ศ. 2561