กองบริหารงานบุคคล
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

 

นางจันทิมา วงศ์วรรณ

ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

                                                               งานบริหารทั่วไป

 

นายนำชัย   คำกุณา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายสายฝน  แสนมั่น

พนักงานธุรการ  ส4

 นายวิษณุ  หินผา

                   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร                                      


  งานสรรหาและพัฒนาบุคลากร
           

นางสาวจินตนา  พรมพานิชย์

บุคลากร

นางสาวบังอร  ธรรมสาร

บุคลากร

นางสาวศันศนีย์  สีโสม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


               งานทะเบียนประวัติและสารสนเทศ

นายเมธีภวัต  สิทธิกุล

บุคลากร

นางสาวศศิกาญจน์  อินทร์สวัสดิ์

บุคลากร

นางสาวนฤสรณ์  พื้นผา

นักวิชาการศึกษา

งานวินัยและนิติการ

นางสาวขนิษฐา  บุ้งทอง

นิติกร

นายศิริเทพ  บั้งทอง

นิติกร

นายคณิต  กันนะวงค์

นิติกร