กองบริหารงานบุคคล
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

 

นางจันทิมา วงศ์วรรณ

ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

                                                               งานบริหารทั่วไป

   

นายนำชัย   คำกุณา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 นายวิษณุ  หินผา

                   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร                                      


  งานสรรหาและพัฒนาบุคลากร
           

นางสาวจินตนา  พรมพานิชย์

บุคลากร

นางสาวบังอร  ธรรมสาร

บุคลากร

นางสาวศันศนีย์  สีโสม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


               งานทะเบียนประวัติและสารสนเทศ

นายเมธีภวัต  สิทธิกุล

บุคลากร

นางสาวศศิกาญจน์  อินทร์สวัสดิ์

บุคลากร

นางสาวนฤสรณ์  พื้นผา

บุคลากร

งานวินัยและนิติการ

นางสาวขนิษฐา  บุ้งทอง

นิติกร

นายศิริพงษ์  บั้งทอง

นิติกร

ว่าที่ ร.ต. อธิราช  จันทร์ส่อง

นิติกร