กองบริหารงานบุคคล
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็นอาจารย์  พ.ศ. 2559
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรง             ตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2554
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554
   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายใน พ.ศ. 2556 

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายใน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรง           
       ตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ว่าด้วย ค่าตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่เป็นบุคคลภายนอก  พ.ศ. 2561
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ว่าด้วยการกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2556 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2557

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากร  พ.ศ. 2561

   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากร  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2562