กองบริหารงานบุคคล
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ใบสมัครงาน
แบบฟอร์มประวัติบุคลากร
ID - Plan (แผนพัฒนาตนเอง)
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
แบบฟอร์มใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท
แบบฟอร์มยกเลิกใบลา
หนังสือขอลาออก
หนังสือสิ้นสุดสัญญาจ้าง

แบบฟอร์มคำขอมีบัตร
แบบฟอร์มหนังสือรับรอง
แบบฟอร์มขอปรับ/เพิ่มวุฒิการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานสรรหาบรรจุแต่งตั้งบุคลากรและการให้บริการผู้สมัครสอบ


      แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
             - แบบ กพว. - 1 บันทึกข้อความ
              - แบบ กพว. - 2 Check list.
              - แบบ กพว. - 3 แบบฟอร์ม ก.พ.อ. 03
              - แบบ กพว. - 4 แบบฟอร์ม ก.พ.อ. 04
              - แบบ กพว. - 5 แบบฟอร์มรับรองจริยธรรมจรรยาบรรณ
              - แบบ กพว. - 6 แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
              - แบบ กพว. - 7 แบบรับรองการส่งเอกสารประกอบการสอน
              - แบบ กพว. - 8 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ

แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเงินกองทุนพัฒนาบุคลากร  กพบ.3
แบบตรวจสอบและยืนยันข้อมูลสาขาวิชาที่ได้รับการแต่งตั้งหรือสาขาวิชาที่เสนอขอ (เดิม) และสาขาวิชาที่กำหนดใหม่ให้เป็นตามประกาศ ก.พ.อ.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
           

                ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินงานตามโครงสร้างอัตรากำลัง / ตำแหน่งในกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
                                                                  Flow Chart
1. ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการพิจารณาการขอตำแหน่งทางวิชาการ
2. ขั้นตอนการประเมินค่างาน
3. มาตรฐานการให้บริการ กระบวนการขอหนังสือรับรองเงินเดือน/หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
4. ขั้นตอนในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การขออนุญาตสมัครสอบและสอบเพื่อศึกษาต่อ
6. ขั้นตอนและวิธีการสรรหาและคัดเลือก พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน/สายวิชาการ)
7. งานบริการตามภารกิจในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ (E-Service)

 

 "เอกสารสำหรับการยื่นขอประเมินเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น"

1. ฟอร์มบันทึกข้อความขอส่งผลงาน
2. ตัวอย่างปกคู่มือปฏิบัติงานหลัก
3.  ตัวอย่างปกแบบประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
4.  แบบขอรับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
5.  แบบรับรองจริยธรรม จรรยาบรรณ