กองบริหารงานบุคคล
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

  ระกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็น ลูกจ้างชั่วคราว  (สายสนับสนุน) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา  ตามรายละเอียดดังนี้