กองบริหารงานบุคคล
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

  ระกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน) ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ คณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา  ตามรายละเอียดดังนี้