กองบริหารงานบุคคล
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

  ระกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา  ตามรายละเอียดดังนี้