กองบริหารงานบุคคล
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สังกัดสำนักงานคณบดีคณะเทคโนดลยีอุตสาหกรรม  จำนวน 1 อัตรา  ตามรายละเอียดดังนี้