กองบริหารงานบุคคล
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

  โครงการประชุมสัมมนา เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

โครงการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกันตนสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง "สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนจากการจ่ายค่าเบี้ยประกันสังคมและเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน"

โครงการอบรมสัมมนา "หลักสูตรส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กรให้กับบุคลากร" 

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  ายงานผลการดำเนินการแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562