กองบริหารงานบุคคล
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

                                                                       การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำที่รับเข้าใหม่

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

  คู่มือปฏิบัติงานสรรหาบรรจุแต่งตั้งบุคลากรและการให้บริการผู้สมัครสอบ

 

                                                       การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งพนักงาน พ.ศ. 2560

 

                                                    การพัฒนาบุคลากร

   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลาศึกษาต่อของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พ.ศ. 2562

   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์การอนุมัติเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากร  พ.ศ. 2562

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เรื่อง  แนวปฏิบัติในการชดใช้ทุนของบุคลากรผู้ได้รับทุนอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากร  พ.ศ. 2562

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการไปศึกษาดูงาน หรือการไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ  พ.ศ. 2562

   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากร  พ.ศ. 2561

   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากร  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2562

                                                                                           

                             การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง อัตราร้อยละของการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง พ.ศ. 2561

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนค่าจ้าง พ.ศ. 2562

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554

 

                                               การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ พ.ศ. 2558 

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การเปลี่ยนสถานภาพพนักงานราชการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2559  

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เรื่อง  การประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 
 
    

 

 

 

 

 

   

Flow Chart

1. ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการพิจารณาการขอตำแหน่งทางวิชาการ

2. ขั้นตอนการประเมินค่างาน


3. มาตรฐานการให้บริการ กระบวนการขอหนังสือรับรองเงินเดือน/หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน


4. ขั้นตอนในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ


5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การขออนุญาตสมัครสอบและสอบเพื่อศึกษาต่อ


6. ขั้นตอนและวิธีการสรรหาและคัดเลือก พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน/สายวิชาการ)


7. งานบริการตามภารกิจในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ (E-Service)

8. ขั้นตอนการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น  (สายสนับสนุน)