กองบริหารงานบุคคล
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็น ลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี  จำนวน 2 อัตรา ตามรายละเอียดดังนี้  


 
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็น ลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน) ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน สังกัดสำนักงานตรวจสอบภายใน  จำนวน 1 อัตรา ตามรายละเอียดดังนี้  

Down load ใบสมัครงาน