กองบริหารงานบุคคล
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานอาคาร สังกัดคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จำนวน 1 อัตรา ตามรายละเอียดดังนี้

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว  (สายสนับสนุน)  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สังกัดกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี  จำนวน 1 อัตรา 
ตามรายละเอียดดังนี้