กองบริหารงานบุคคล
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็น ลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา      สังกัดคณะนิติศาสตร์  จำนวน 2 อัตรา ตามรายละเอียดดังนี้  

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็น ลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา      สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา ตามรายละเอียดดังนี้  

Down load ใบสมัครงาน