กองบริหารงานบุคคล
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 
  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็น ลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร  สังกัดสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จำนวน 1 อัตรา ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็น ลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  สังกัดกองคลัง สำนักงานอธิการบดี  จำนวน 1 อัตรา ตามรายละเอียดดังนี้

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็น ลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  จำนวน 5 อัตรา ตามรายละเอียดดังนี้  

Down load ใบสมัครงาน