กองบริหารงานบุคคล
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  จำนวน 1 อัตรา ตามรายละเอียดดังนี้  
 
   

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติหน้าที่ ลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย  จำนวน 1 อัตรา ตามรายละเอียดดังนี้