กองบริหารงานบุคคล
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็น ลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี  จำนวน 2 อัตรา ตามรายละเอียดดังนี้  
Down load ใบสมัครงาน