กองบริหารงานบุคคล
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 ข่าวสารประกันสังคมประจำปี 2564    

  
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครพนักงานสายสนับสนุน เพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการ เป็นระดับชำนาญการ

 "เอกสารสำหรับการยื่นขอประเมินเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น"

1. ฟอร์มบันทึกข้อความขอส่งผลงาน
2. ตัวอย่างปกคู่มือปฏิบัติงานหลัก
3.  ตัวอย่างปกแบบประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
4.  แบบขอรับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
5.  แบบรับรองจริยธรรม จรรยาบรรณ