กองบริหารงานบุคคล
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็น ลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก    ตามรายละเอียดดังนี้